Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Miechowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Informacje wstępne

Komenda Powiatowa Policji w Miechowie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej miechow.policja.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 21.05.2013

Data ostatniej dużej aktualizacji: 23.08.2023

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchoniemych.
  • pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

Deklarację sporządzono dnia: 17.09.2020, ostatnia aktualizacja deklaracji dnia: 23.08.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą do kontaktu jest asp. Ewelina Frejowska, adres poczty elektronicznej rzecznik@miechow.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 83 46 275. W zastępstwie mł. asp. Lidia Kyzioł – Asystent Jednoosobowego Stanowiska ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii. Kontakt telefoniczny pod numerem 47 83 46 213, adres poczty elektronicznej lidia.kyzioł@miechow.policja.gov.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Funkcję koordynatora ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pełni mł. asp. Lidia Kyzioł – Asystent Jednoosobowego Stanowiska ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii. Kontakt telefoniczny pod numerem 47 83 46 213, adres poczty elektronicznej lidia.kyzioł@miechow.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Miechowie, ul. Bolesława Prusa 3, 32-200 Miechów.

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Bolesława Prusa. Do wejścia prowadzą szerokie schody, przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków z barierką. Komenda otwarta jest codziennie przez całą dobę.

Do wnętrza budynku Policji prowadzą bezprogowe automatycznie rozsuwane drzwi wzbudzane detektorem ruchu. Po prawej stronie drzwi znajduje się domofon do kontaktu z dyżurnym – czynny całodobowo. Recepcja znajduje się w holu głównym, na wprost wejścia. Na ścianie w holu, po prawej stronie znajduje się w formie pisemnej rozkład pomieszczeń w budynku. Po prawej stronie znajduje się także okno służące do kontaktu z dyżurnym. Obok okienka jest umieszczony dzwonek przyzywowy. Na lewo krzesła i stolik.

Przejście do dalszych części budynku zabezpieczone jest kontrolą dostępu. Dostęp jest możliwy w asyście pracownika, funkcjonariusza Policji lub po otrzymaniu karty gościa. KPP Miechów nie zapewnia informacji na temat rozkładu dostępnych dla interesanta pomieszczeń w budynku w sposób dotykowy i głosowy.

W budynku znajduje się winda. Dla osób z ograniczeniami ruchu dostępne są wszystkie poza technicznymi, pomieszczenia budynku.

Budynek posiada dwie toalety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, które znajdują się na parterze, po lewej stronie recepcji, w miejscu ogólnodostępnym oraz na piętrze.

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami poziomymi i pionowymi.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym i psem przewodnikiem ma prawo wstępu do budynku                                  i poszczególnych pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Miechowie. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprzęż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie nie ma pętli indukcyjnych ani innych urządzeń wspomagających słyszenie.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma także urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome lub słabowidzące.

Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą systemu języka migowego online.

Komórki Komendy Powiatowej Policji w Miechowie działające na terenie powiatu miechowskiego:

Posterunek Policji w Charsznicy, ul. Kolejowa  20, 32-250 Miechów-Charsznica.

Wejście znajduje się od strony ul. Kolejowej. Wejście do budynku zlokalizowane jest na wysokości parteru, a do pomieszczeń posterunku prowadzą schody z poręczą. Pomieszczenia posterunku znajdują się na pierwszym piętrze. Drzwi zewnętrzne posiadają wysoki próg. Budynek nie posiada windy ani podjazdów ułatwiających wejście. Posterunek jest otwarty w dni służby funkcjonariuszy. W Posterunku nie znajduje się punkt recepcyjny.

Przed drzwiami wejściowymi znajduje się domofon, służący do komunikacji z dyżurnym KPP Miechów – czynny całodobowo.

Posterunek Policji w Charsznicy nie zapewnia informacji na temat rozkładu dostępnych dla interesanta pomieszczeń w budynku w sposób wizualny, dotykowy ani głosowy.

Od strony ul. Kolejowej znajduje się gminny parking, bez miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym i psem przewodnikiem ma prawo wstępu do budynku                                  i poszczególnych pomieszczeń Posterunku. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprzęż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W Posterunku Policji w Charsznicy nie ma pętli indukcyjnych ani innych urządzeń wspomagających słyszenie.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma także urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome lub słabowidzące.

Możliwość załatwienia sprawy z pomocą systemu języka migowego online istnieje w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie.

Posterunek Policji w Książu Wielkim, ul. Rynek 12, 32-210 Książ Wielki.

Wejście główne znajduje się od strony „rynku”. Wejście do budynku zlokalizowane jest na wysokości parteru, a do pomieszczeń posterunku prowadzą schody z poręczą. Pomieszczenia posterunku znajduję się na pierwszym piętrze. Budynek nie posiada windy ani podjazdów ułatwiających wejście. Posterunek jest otwarty w dni służby funkcjonariuszy. W Posterunku nie znajduje się punkt recepcyjny.

Obok drzwi wejściowych, na ścianie znajduje się domofon do kontaktów z dyżurnym KPP Miechów – czynny całodobowo.

Posterunek Policji w Książu Wielkim nie zapewnia informacji na temat rozkładu dostępnych dla interesanta pomieszczeń w budynku w sposób wizualny, dotykowy ani głosowy.

Na wprost głównego wejścia oraz obok budynku Posterunku, znajduje się gminny parking, bez miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym i psem przewodnikiem ma prawo wstępu do budynku                                  i poszczególnych pomieszczeń Posterunku. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprzęż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W Posterunku Policji w Książu Wielkim nie ma pętli indukcyjnych ani innych urządzeń wspomagających słyszenie.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma także urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome lub słabowidzące.

Możliwość załatwienia sprawy z pomocą systemu języka migowego online istnieje w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie.

Posterunek Policji w Racławicach, Racławice 15, 32-222 Racławice.

Posterunek Policji znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Racławicach. Wejście do posterunku zlokalizowane jest z lewej strony budynku. Wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika i posiada niewielki próg. Wszystkie pomieszczenia Posterunku znajdują się na parterze budynku. Aby posiadać dostęp do wszystkich pomieszczeń Posterunku nie jest wymagane korzystanie z windy lub innych urządzeń ułatwiających wejście. Posterunek jest otwarty w dni służby funkcjonariuszy. W Posterunku nie znajduje się punkt recepcyjny.

Obok wejścia, na ścianie znajduje się domofon do kontaktów z dyżurnym KPP Miechów – czynny całodobowo.

Posterunek Policji w Racławicach nie zapewnia informacji na temat rozkładu dostępnych dla interesanta pomieszczeń w budynku w sposób wizualny, dotykowy ani głosowy.

Budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych zlokalizowaną w części budynku użytkowanej przez Urząd Gminy w Racławicach.

Parking znajduje się przed budynkiem i posiada dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane znakami poziomymi.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym i psem przewodnikiem ma prawo wstępu do budynku  i poszczególnych pomieszczeń Posterunku. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprzęż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W Posterunku Policji w Racławicach nie ma pętli indukcyjnych ani innych urządzeń wspomagających słyszenie.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma także urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome lub słabowidzące.

Możliwość załatwienia sprawy z pomocą systemu języka migowego online istnieje w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie.

 

Połączenie z Policją z pomocą systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź: https://euslugi.policja.pl/eu/tlumacz-jezyka-migowego/9,Tlumacz-jezyka-migowego-online.html

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 23.09.2022
Data modyfikacji : 22.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Miechowie
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Frejowska Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo – Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Frejowska
do góry