DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ - Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Miechowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. (art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku) 
 
W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KPP w Miechowie, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym. Zachęcamy do składania wnioskow za pomocą portalu: e-Usługi małopolskiej Policji.
 
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.
 
Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. - Dz.U. z 2018 r., poz. 1330, ze zm.) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523 ze zm.). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. (art. 3 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dn. 6 września 2001 roku)
 
 
Komenda Powiatowa Policji w Miechowie
ul. Bolesława Prusa 3
32-200 Miechów
rzecznik@miechow.policja.gov.pl
 

Metryczka

Data publikacji : 27.11.2015
Data modyfikacji : 25.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Miechowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Jamroży
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Frejowska Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Frejowska
do góry