DOSTĘP DO ZASOBÓW ARCHIWALNYCH - Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Miechowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

UDOSTĘPNIANIE AKT STANOWIĄCYCH DOKUMENTACJĘ NIEARCHIWALNĄ

 

Udostępnianie akt może nastąpić do celów:

- służbowych,
- naukowo-badawczych,
- publicystycznych,
- innych.


Akta udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zainteresowanego, który powinien zawierać następujące dane:

1) imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji – jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,
2) nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której maja być udostępnione materiały – jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
3) wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą,
4) określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.

Do wniosku załącza się upoważnienie dla osoby, o której mowa w p-kcie 1 i 2 oraz zaświadczenie z uczelni w przypadku udostępnienia dla celów naukowo-badawczych.


Zgodę na udostępnienie akt:

1) dla celów służbowych MSWiA oraz organom i jednostkom podległym MSWiA lub przez niego nadzorowanym wydaje osoba kierująca pracą Składnicy Akt KPP w Miechowie.
2) dla celów służbowych prokuratorom, sądom, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Rzecznikowi Praw Obywatelskich ,Najwyższej Izbie Kontroli, Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, organom administracji rządowej i samorządowej oraz innym podmiotom uprawnionym do uzyskiwania od Policji informacji wydaje w zakresie i trybie wynikającym z odrębnych przepisów określających uprawnienia tych podmiotów i odpowiednie obowiązki Policji, Komendant Powiatowy Policji w Miechowie.
W przypadku udostępnienia kopii lub wyciągów z dokumentów stanowiących zasób Składnicy Akt KPP w Miechowie podmiotom wymienionym w p-kcie 2 zgodę na udostępnienie wydaje Komendant Powiatowy Policji w Miechowie
3) innym podmiotom oraz osobom fizycznym zgodę wydaje Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie /w przypadku akt, które zawierają informacje publiczne, o których mowa w art. 1 i art. 7 Ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej – udostępnienie następuje na podstawie tej ustawy/.


Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej regulują następujące akty prawne:
 

  1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 217 ze zmianami)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.06.2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. Nr 196, poz. 1161).
  3. Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz.Urz. KGP Nr 16, poz.95 ze zmianami)
  4. Decyzja Nr 2/10 Dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych KGP z dnia 14 maja 2010 roku  w sprawie udostępniania akt do celów służbowych i przyjmowania ich zwrotów z zasobu Wydziału – Główne Archiwum Policji BOIN KGP

 

 

UDOSTĘPNIANIE AKT STANOWIĄCYCH DOKUMENTACJĘ ARCHIWALNĄ

 

Materiały archiwalne Komendy Powiatowej Policji w Miechowie znajdują się w zasobach Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Informacje na temat trybu usostępniania materiałów archiwalnych można znaleźć na stronie BIP KWP w Krakowie

 

Metryczka

Data publikacji : 29.12.2015
Data modyfikacji : 22.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Miechowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Jamroży
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Jamroży Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Lidia Kyzioł
do góry