Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Miechowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Policji. W przypadku braku właściwości KPP w Miechowie, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
 2. wskazanie adresata petycji,
 3. wskazanie przedmiotu petycji,
 4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Petycje można składać:

 • listownie na adres: KOMENDA POWIATOWA POLICJI W MIECHOWIE
  ul. Bolesława Prusa 3
  32-200 Miechów
 • doręczyć osobiście – w Komandzie Powiatowej Policji w Miechowie (adres j.w.)
  w godzinach 7.30 – 15.30
 • faksem – na numer: 47 83 46 203
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Petycje, które wpłynęły do Komendy Powiatowej Policji w Miechowie:

 L.p.

  numer sprawy

 skan        data złożenia petycji imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana     przebieg      postępowania 
           
           

Komenda Powiatowa Policji w Miechowie w 2021 r. nie odnotowała wpływu petycji. 

 

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Miechowie.

Kontakt:

ul. Bolesława Prusa 3, 32-200 Miechów

tel: 47 83 46 200

Komendant Powiatowy Policji w Miechowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Adres mailowy: iod.kpp@miechow.policja.gov.pl .

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana petycji.

Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. 2014 r. poz. 1195).

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

KPP w Miechowie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870)

 

 

Metryczka

Data publikacji : 27.11.2015
Data modyfikacji : 23.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Miechowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Frejowska
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Frejowska Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Frejowska
do góry