STANOWIENIE AKTÓW PRAWNYCH - Stanowienie aktów prawnych - Komenda Powiatowa Policji w Miechowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

Wybierz Strony

Kwestie związane ze sposobami stanowienia aktów publicznoprawnych reguluje Zarządzenie Nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej ( Dz. Urz. KGP z 2014 r., poz. 38, z późn. zm.).
 
Zarządzenie określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji.
 
W zakresie projektowania aktów normatywnych stosuje się przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 283).

 

Dz.Urz.KGP.2014.38

ZARZĄDZENIE Nr 17

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 14 maja 2014 r.

w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej

(Dz. Urz. KGP z dnia 14 maja 2014 r.)

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Zarządzenie określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz decyzji, wytycznych i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji.

2. Zarządzenie nie dotyczy decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych rozstrzygnięć wydawanych w indywidualnych sprawach w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego i innych ustaw.

§ 2. 1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) akty normatywne - ustawy, rozporządzenia, zarządzenia i regulaminy, opracowywane lub opiniowane w Policji;

2) organy Policji - Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, komendantów wojewódzkich Policji, komendantów powiatowych, miejskich i rejonowych Policji, komendantów komisariatów Policji;

3) terenowe organy Policji - komendantów wojewódzkich Policji, komendantów powiatowych, miejskich i rejonowych Policji, komendantów komisariatów Policji;

4) jednostka organizacyjna Policji - Komendę Główną Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji, komendę wojewódzką, powiatową, miejską i rejonową Policji, komisariat Policji, komisariat specjalistyczny Policji, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, szkołę policyjną, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, oddział prewencji Policji, samodzielny pododdział prewencji Policji, samodzielny pododdział antyterrorystyczny Policji oraz ośrodek szkolenia Policji;

5) komórka wiodąca - właściwą merytorycznie jednostkę organizacyjną Policji lub komórkę organizacyjną opracowującą i uzgadniającą projekt aktu normatywnego oraz projekt decyzji, wytycznych lub porozumienia.

2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) komendancie wojewódzkim Policji i komendzie wojewódzkiej Policji, należy również przez to rozumieć odpowiednio Komendanta Stołecznego Policji i Komendę Stołeczną Policji;

2) jednostce organizacyjnej Policji i kierowniku jednostki organizacyjnej Policji, należy przez to rozumieć również odpowiednio komórkę organizacyjną w Komendzie Głównej Policji, o której mowa w § 6 ust. 1 zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 25 oraz z 2014 r. poz. 4) i kierownika tej komórki.

§ 3. 1. Zadania w zakresie legislacji i informacji prawnej w Policji, określone w regulaminie Komendy Głównej Policji, wykonuje komórka właściwa do spraw legislacji Komendy Głównej Policji, a w zakresie pomocy prawnej - komórka właściwa do spraw pomocy prawnej Komendy Głównej Policji.

2. Informacji prawnej jednostkom organizacyjnym Policji udziela również Policyjne Centrum Informacyjne Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Rozdział 2

Zarządzenia, regulaminy, decyzje i wytyczne wydawane w Policji oraz porozumienia zawierane przez Policję

§ 4. Zarządzenia są aktami normatywnymi, wydawanymi na podstawie ustawy przez organy Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

§ 5. 1. Regulaminy są aktami normatywnymi, wydawanymi przez organy Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych, komendantów komisariatów specjalistycznych Policji i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, w których określa się w szczególności strukturę organizacyjną jednostki organizacyjnej Policji, organizację i tryb kierowania tą jednostką, zadania komórek organizacyjnych jednostki oraz tryb wprowadzania kart opisów stanowisk pracy i opisów stanowisk pracy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Do regulaminów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie stosuje się przepisy o szkolnictwie wyższym.

3. Do regulaminów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji stosuje się przepisy o instytutach badawczych.

§ 6. Decyzje są aktami kierowania, wydawanymi przez kierowników jednostek organizacyjnych Policji w celu określenia zadań służbowych podległych jednostek i komórek organizacyjnych tych jednostek.

§ 7. Wytyczne są aktami nadzoru, wydawanymi przez Komendanta Głównego Policji i, z jego upoważnienia, przez kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji w celu wyjaśniania treści aktów normatywnych i instruktażu o sposobie ich stosowania.

§ 8. Porozumienia z organami administracji publicznej lub innymi podmiotami zawierają: Komendant Główny Policji, kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji działający z upoważnienia Komendanta Głównego Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, komendanci wojewódzcy Policji, komendanci powiatowi, miejscy i rejonowi Policji, Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanci szkół policyjnych, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - w celu wykonywania ustawowych zadań.

Rozdział 3

Opracowywanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz decyzji i wytycznych wydawanych w Policji, a także porozumień zawieranych przez Policję

§ 9. 1. Projekt aktu normatywnego opracowuje się z uwzględnieniem zasad techniki prawodawczej, określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

2. Do projektu aktu normatywnego dołącza się uzasadnienie sporządzone według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 9a. 1. Opracowanie projektu aktu normatywnego może być poprzedzone konsultacjami z komórką właściwą do spraw legislacji.

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) analizę dotychczasowego stanu prawnego obowiązującego w danej dziedzinie;

2) ocenę zasadności proponowanych zmian oraz kierunku tych zmian;

3) wskazanie alternatywnych rozwiązań prawnych służących osiągnięciu celu;

4) ewentualne skutki nowych regulacji prawnych.

3. W konsultacjach, o których mowa w ust. 1, uczestniczą przedstawiciele komórki wiodącej oraz przedstawiciele komórki właściwej do spraw legislacji, wyznaczeni przez kierowników tych komórek.

§ 10. 1. Projekt aktu normatywnego opracowuje pod względem merytorycznym i uzgadnia komórka wiodąca.

2. Projekt aktu normatywnego dotyczący kilku jednostek organizacyjnych Policji opracowuje i uzgadnia z tymi jednostkami ta jednostka, której zakresu działania projekt dotyczy w największym stopniu.

3. W razie sporu co do właściwości merytorycznej kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, w której strukturze usytuowana jest komórka właściwa do spraw legislacji, wskazuje komórkę wiodącą.

4. Komendant Główny Policji może powołać zespół do opracowania lub opracowania i uzgadniania projektu aktu normatywnego, jeżeli projekt dotyczy zakresu działania kilku jednostek organizacyjnych Policji.

§ 11. Projekt aktu normatywnego, który powoduje skutki finansowe, uzgadnia się:

1) z Biurem Finansów Komendy Głównej Policji - w odniesieniu do aktu normatywnego Komendanta Głównego Policji;

2) z Biurem Finansów Komendy Głównej Policji i z Departamentem Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - w odniesieniu do innych aktów normatywnych.

§ 12. 1. Projekt aktu normatywnego uzgadnia się w Policji z:

1) komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji, których zakresu działania projekt dotyczy;

2) Komendantem Centralnego Biura Śledczego Policji, komendantami wojewódzkimi Policji, Komendantem-rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantami szkół policyjnych i Dyrektorem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;

3) związkami zawodowymi działającymi w Policji w przypadkach wskazanych w odrębnych przepisach.

2. Uzgodniony projekt aktu normatywnego wraz z informacją o zakresie i wynikach uzgodnień komórka wiodąca przekazuje do komórki właściwej do spraw legislacji Komendy Głównej Policji w celu wydania opinii legislacyjnej i zastosowania trybu, o którym mowa w § 15-18.

3. Projekt aktu normatywnego przed skierowaniem do uzgodnień, o których mowa w ust. 1 i w § 11, komórka wiodąca może przekazać do komórki właściwej do spraw legislacji Komendy Głównej Policji w celu wydania wstępnej opinii legislacyjnej.

4. Przekazanie projektu do uzgodnień, o których mowa w ust. 1, następuje z zachowaniem co najmniej 7-dniowego terminu przedstawienia uwag i opinii do projektu, licząc od dnia otrzymania projektu przez jednostkę organizacyjną Policji. Wyznaczenie terminu krótszego wymaga przedstawienia szczegółowego uzasadnienia.

§ 13. 1. Komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji, w której strukturze znajduje się komórka właściwa do spraw legislacji, koordynuje udział jednostek organizacyjnych Policji w uzgodnieniach wewnątrzresortowych i międzyresortowych projektu aktu normatywnego.

2. W uzgodnieniach wewnątrzresortowych i międzyresortowych uczestniczy komórka, o której mowa w ust. 1, komórka wiodąca oraz inne właściwe jednostki organizacyjne Policji.

3. Opinie zebrane w toku uzgodnień wewnątrzresortowych i międzyresortowych komórka, o której mowa w ust. 1, przekazuje komórce wiodącej w celu zajęcia stanowiska merytorycznego.

§ 14. 1. W wypadku powstania rozbieżności w toku uzgodnień, o których mowa w § 11 i § 12 ust. 1, komórka wiodąca dąży do ich usunięcia w porozumieniu z innymi właściwymi jednostkami organizacyjnymi Policji, w szczególności w drodze konferencji uzgodnieniowej; w razie nieuzgodnienia stanowiska przedstawia sprawę wraz z protokołem rozbieżności do rozstrzygnięcia Komendantowi Głównemu Policji.

2. W wypadku powstania rozbieżności w toku uzgodnień wewnątrzresortowych komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji, w której strukturze znajduje się komórka właściwa do spraw legislacji, dąży do ich usunięcia w porozumieniu z komórką wiodącą i innymi właściwymi jednostkami organizacyjnymi Policji, w szczególności w drodze konferencji uzgodnieniowej; w razie nieuzgodnienia stanowiska przedstawia sprawę wraz z protokołem rozbieżności do rozstrzygnięcia Komendantowi Głównemu Policji.

§ 15. 1. Komórka wiodąca przekazuje uzgodniony projekt aktu normatywnego do komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, w której strukturze znajduje się komórka właściwa do spraw legislacji, w formie elektronicznej.

2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, przekazany w formie elektronicznej sporządza się w formacie XML, chyba że sporządzenie projektu w takim formacie nie jest uzasadnione.

§ 16. Kierownik komórki wiodącej parafuje za zgodność pod względem merytorycznym uzgodniony projekt aktu normatywnego zawierającego informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) i przekazuje go do komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, w której strukturze znajduje się komórka właściwa do spraw legislacji, w formie papierowej.

§ 17. 1. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, w której strukturze usytuowana jest komórka właściwa do spraw legislacji, przekazuje projekt zarządzenia w formie wydruku z XML lub wizualizacji jego treści w postaci pliku PDF kierownikowi komórki wiodącej w celu parafowania za zgodność pod względem merytorycznym, a następnie parafuje projekt za zgodność pod względem prawnym i redakcyjnym.

2. Projekt, o którym mowa w § 16, kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, w której strukturze usytuowana jest komórka właściwa do spraw legislacji, parafuje za zgodność pod względem prawnym i redakcyjnym.

3. Parafy, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w § 16, składa się na odwrocie strony z miejscem na podpis Komendanta Głównego Policji.

§ 18. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, w której strukturze usytuowana jest komórka właściwa do spraw legislacji, przekazuje Komendantowi Głównemu Policji projekt zarządzenia w formie:

1) dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) - do opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, zwanym dalej "bezpiecznym podpisem elektronicznym";

2) papierowej - w przypadku projektów, o których mowa w § 16, oraz projektów regulaminów jednostek organizacyjnych Policji - do podpisu.

§ 19. 1. Do porozumień zawieranych przez Komendanta Głównego Policji stosuje się formę papierową.

2. Do porozumień zawieranych przez Komendanta Głównego Policji, z wyjątkiem porozumień zawierających informacje niejawne, można również stosować formę, o której mowa w § 18 pkt 1, zamiast formy papierowej.

§ 20. 1. Do zarządzeń, regulaminów i decyzji wydawanych przez terenowe organy Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych, komendantów komisariatów specjalistycznych Policji i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, do porozumień zawieranych przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, komendantów wojewódzkich, miejskich, powiatowych i rejonowych Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz do porozumień dotyczących współpracy międzynarodowej zawieranych przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, komendantów wojewódzkich, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji stosuje się formę papierową.

2. Do zarządzeń, regulaminów, decyzji i porozumień, o których mowa w ust. 1, można stosować formę, o której mowa w § 18 pkt 1, zamiast formy papierowej.

§ 21. 1. Opracowanie projektu aktu normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy z zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych wymaga zgody tego Ministra. W celu uzyskania tej zgody komórka wiodąca opracowuje ocenę skutków regulacji projektu aktu normatywnego, w przypadku projektu założeń projektu ustawy - test regulacyjny, bądź uzgodniony w trybie § 11 i § 12 ust. 1 projekt aktu normatywnego wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji, a w przypadku projektu założeń projektu ustawy - projekt założeń wraz z testem regulacyjnym, i przekazuje komórce organizacyjnej Komendy Głównej Policji, w której strukturze usytuowana jest komórka właściwa w sprawach legislacji, załączając uzasadnienie do podjęcia prac legislacyjnych nad projektem.

2. Do opracowania projektu aktu normatywnego oraz projektu założeń do projektu ustawy, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio tryb, o którym mowa w § 10-14.

3. Komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji, w której strukturze usytuowana jest komórka właściwa do spraw legislacji, koordynuje uzyskanie przez Komendanta Głównego Policji zgody Ministra Spraw Wewnętrznych na podjęcie prac legislacyjnych nad projektem aktu normatywnego lub projektem założeń do projektu ustawy, o których mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami w sprawie prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw opracowywanych i procedowanych w resorcie spraw wewnętrznych.

4. Do opracowania projektu umowy lub porozumienia międzynarodowego, dotyczących Policji stosuje się odpowiednio tryb, o którym mowa w § 10-14 i w ust. 3.

§ 22. 1. Projekt aktu normatywnego przekazany Komendzie Głównej Policji do wyrażenia opinii komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji, w której strukturze usytuowana jest komórka właściwa do spraw legislacji, przekazuje do zaopiniowania właściwym merytorycznie jednostkom organizacyjnym Policji.

2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, w razie niedających się usunąć istotnych rozbieżności w opiniach, komórka, o której mowa w ust. 1, stosuje przepis § 14 ust. 2.

3. Komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji, w której strukturze usytuowana jest komórka właściwa do spraw legislacji, koordynuje udział jednostek organizacyjnych Policji, które zgłosiły uwagi do projektu aktu normatywnego, w dalszych pracach legislacyjnych nad tym projektem, w tym w uzgodnieniach wewnątrzresortowych, międzyresortowych oraz w pracach Sejmu i Senatu.

§ 23. 1. Opinie, o których mowa w § 11 pkt 1, § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 22, przekazuje się jednostce żądającej opinii w terminie przez nią wskazanym.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do opinii wyrażających brak uwag.

§ 24. 1. Do wytycznych Komendanta Głównego Policji stosuje się odpowiednio przepisy § 10, § 11 pkt 1, § 12, § 14 ust. 1,§ 15-18 oraz § 23.

2. Do porozumień zawieranych przez Komendanta Głównego Policji stosuje się odpowiednio przepisy § 10, § 11 pkt 1, § 12, § 14 ust. 1, § 15-17 oraz § 23.

3. Do regulaminów i decyzji Komendanta Głównego Policji stosuje się odpowiednio przepisy § 9-12, § 14 ust. 1, § 15-18 oraz § 23.

4. Do decyzji kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji stosuje się odpowiednio przepisy § 11 pkt 1 i § 23.

5. Do zarządzeń i decyzji wydawanych przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, terenowe organy Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych, komendantów komisariatów specjalistycznych Policji i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - stosuje się odpowiednio przepisy § 9, § 10 ust. 1, 2 i 4, § 11 pkt 1, § 12 ust. 1 i 4, § 14 ust. 1 oraz § 23.

6. Do porozumień zawieranych przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, komendantów wojewódzkich, miejskich, powiatowych i rejonowych Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz do porozumień dotyczących współpracy międzynarodowej zawieranych przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, komendantów wojewódzkich Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - stosuje się odpowiednio przepisy § 10 ust. 1, 2 i 4, § 11 pkt 1, § 12 ust. 1 i 4, § 14 ust. 1 oraz § 23.

7. Do regulaminów jednostek organizacyjnych Policji stosuje się odpowiednio przepisy § 9, § 10 ust. 1, 2 i 4, § 11 pkt 1, § 12 ust. 1 pkt 1, § 16, § 18 oraz § 23, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz § 5 ust. 2 i 3.

8. Proces uzgadniania projektów regulaminów koordynują:

1) w Komendzie Głównej Policji:

a) komórka właściwa w sprawach legislacji tej Komendy - w odniesieniu do regulaminów Centralnego Biura Śledczego Policji, komend wojewódzkich Policji, szkół policyjnych, oddziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji i ośrodków szkolenia Policji,

b) komórka właściwa w sprawach organizacji tej Komendy - w odniesieniu do regulaminów organizacyjnych jednostki zmilitaryzowanej komend wojewódzkich Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz szkół policyjnych;

2) w komendzie wojewódzkiej Policji - komórka właściwa w sprawach kadr tej komendy - w odniesieniu do regulaminów komend powiatowych, miejskich i rejonowych Policji oraz komisariatów specjalistycznych Policji;

3) w komendzie powiatowej, miejskiej i rejonowej Policji - komórka właściwa w sprawach kadr tej komendy - w odniesieniu do regulaminów komisariatów Policji.

9. W przypadku powstania rozbieżności w procesie uzgodnień komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 8, dążą do ich usunięcia w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi jednostki organizacyjnej i jednostkami organizacyjnymi Policji, w szczególności w drodze konferencji uzgodnieniowej. W razie nieuzgodnienia stanowiska komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 8, przedstawiają sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu komendantowi Policji.

§ 25. 1. Projekt tekstu jednolitego aktu normatywnego Komendanta Głównego Policji lub aktu normatywnego z zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych pozostającego we właściwości Policji opracowuje komórka właściwa do spraw legislacji Komendy Głównej Policji.

2. Projekt tekstu jednolitego aktu normatywnego Komendanta Głównego Policji może być uzgadniany z komórką wiodącą.

Rozdział 4

Ogłaszanie i ewidencjonowanie zarządzeń, regulaminów, decyzji i wytycznych wydawanych w Policji oraz porozumień zawieranych przez Policję, a także udzielanie informacji prawnej

§ 26. 1. Zarządzenia, regulaminy, decyzje i wytyczne Komendanta Głównego Policji ogłasza się w formie, o której mowa w § 18 pkt 1.

2. Podstawą do ogłoszenia tych aktów jest akt w formie, o której mowa w § 18 pkt 1, opatrzony przez Komendanta Głównego Policji bezpiecznym podpisem elektronicznym.

3. W Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji ogłasza się w szczególności zarządzenia oraz decyzje i wytyczne Komendanta Głównego Policji o fundamentalnym znaczeniu dla funkcjonowania Policji.

4. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, w której strukturze usytuowana jest komórka właściwa do spraw legislacji, rozstrzyga wątpliwości co do ogłoszenia aktów, o których mowa w ust. 1 i 3.

§ 27. 1. Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji wydaje się w postaci elektronicznej.

2. Dla Dziennika Urzędowego Komendy Głównej Policji prowadzi się stronę internetową www.edziennik.policja.gov.pl.

3. Akty prawne, które nie podlegają publikacji, komórka wiodąca przekazuje właściwym jednostkom organizacyjnym Policji - do wiadomości i stosowania. Oryginał tego aktu wraz z rozdzielnikiem komórka wiodąca zwraca do komórki właściwej do spraw legislacji Komendy Głównej Policji.

§ 28. 1. Zarządzenia, regulaminy, decyzje, wytyczne oraz porozumienia Komendanta Głównego Policji ewidencjonuje się w rejestrze prowadzonym przez komórkę organizacyjną Komendy Głównej Policji, w której strukturze usytuowana jest komórka właściwa do spraw legislacji.

2. Zarządzenia w sprawie powołania zespołów do komisyjnego zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej ewidencjonuje się w rejestrze prowadzonym przez właściwą komórkę organizacyjną Komendy Głównej Policji.

3. Decyzje kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji oraz zarządzenia, regulaminy, decyzje i porozumienia terenowych organów Policji ewidencjonuje się w rejestrach prowadzonych przez te komórki i organy.

4. Zarządzenia, regulaminy, decyzje i porozumienia Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji ewidencjonuje się w rejestrach prowadzonych przez te jednostki organizacyjne Policji.

§ 29. 1. Informacji prawnej w formie przekazywania wiadomości o treści i obowiązywaniu prawa udzielają w Policji osoby zajmujące się ewidencją przepisów prawnych, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.

2. Komórka właściwa do spraw legislacji Komendy Głównej Policji zapewnia informację prawną jednostkom i komórkom organizacyjnym, o których mowa w § 31 ust. 1, jeżeli kompletność ewidencji przepisów prawnych Komendanta Głównego Policji w tych jednostkach budzi wątpliwości.

3. Komórki organizacyjne wykonujące zadania w zakresie informacji prawnej w komendach wojewódzkich Policji udzielają informacji prawnej podległym komendom powiatowym, miejskim i rejonowym Policji; przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 5

Pomoc prawna w Policji

§ 30. 1. Zadania w zakresie pomocy prawnej - udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, zastępstwo prawne i procesowe - wykonują w Policji radcowie prawni.

2. Zadania w zakresie zastępstwa procesowego w wypadkach określonych w odrębnych przepisach mogą wykonywać osoby niebędące radcami prawnymi.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji, z wyłączeniem komisariatów Policji, komisariatów specjalistycznych Policji, oddziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji i ośrodków szkolenia Policji, zapewniają w tych jednostkach pomoc prawną, wykonywaną przez radców prawnych, pełniących służbę lub zatrudnionych w tych jednostkach, albo wykonujących zawód w innych formach przewidzianych w art. 8 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.).

4. Kierownicy właściwych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i jednostek organizacyjnych Policji udzielają osobom, o których mowa w ust. 1 i 2, pomocy niezbędnej do wykonywania ich zadań.

§ 31. 1. W komórce właściwej do spraw pomocy prawnej Komendy Głównej Policji opracowuje się stanowiska prawne, opinie prawne, udziela się porad i konsultacji prawnych:

1) komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji nieposiadającym własnej obsługi prawnej;

2) Centralnemu Biuru Śledczemu Policji, komendom wojewódzkim Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkołom policyjnym i Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji w sprawach skomplikowanych i precedensowych, jeżeli opinie i porady radców prawnych tych jednostek budzą uzasadnione wątpliwości.

2. Komórka, o której mowa w ust. 1:

1) opiniuje pod względem formalno-prawnym projekty:

a) umów i porozumień zawieranych przez Komendanta Głównego Policji,

b) decyzji w sprawie upoważnień do działania w imieniu Komendanta Głównego Policji,

c) pełnomocnictw udzielanych przez Komendanta Głównego Policji;

2) opracowuje projekty umów i porozumień międzynarodowych, dotyczących Policji.

3. Projekty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, po zaopiniowaniu pod względem formalno-prawnym przekazuje się do komórki właściwej do spraw legislacji Komendy Głównej Policji.

4. W komórce, o której mowa w ust. 1, nie wydaje się stanowisk prawnych i opinii prawnych oraz nie udziela się porad prawnych w sprawach administracyjnych prowadzonych w pierwszej instancji przez organy jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, od których rozstrzygnięć przysługuje środek zaskarżenia do Komendanta Głównego Policji.

5. Jednostki organizacyjne Policji posiadające własną pomoc prawną, zwracając się do komórki właściwej do spraw pomocy prawnej Komendy Głównej Policji o opinię prawną w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, załączają opinię prawną wydaną przez radcę prawnego tej jednostki.

6. Komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji, zwracając się do komórki właściwej do spraw pomocy prawnej Komendy Głównej Policji o opinię prawną, załączają stanowisko merytoryczne w sprawie.

6a. W jednostkach organizacyjnych Policji, w których funkcjonują komórki właściwe do spraw pomocy prawnej, komórki organizacyjne tych jednostek zwracając się o opinię prawną załączają stanowisko merytoryczne w sprawie.

7. Komórki organizacyjne wykonujące pomoc prawną w komendach wojewódzkich Policji stosują odpowiednio przepisy ust. 1 oraz ust. 4-6 w odniesieniu do komórek organizacyjnych tych komend oraz do podległych komend powiatowych, miejskich i rejonowych Policji.

§ 32. 1. Komórka właściwa do spraw pomocy prawnej Komendy Głównej Policji wydaje "Biuletyn Prawny" Komendy Głównej Policji, będący publikacją o charakterze nieperiodycznym, rozpowszechniany we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji, w szczególności w komórkach prawnych tych jednostek.

2. W "Biuletynie Prawnym" Komendy Głównej Policji publikuje się materiały z zakresu prawa, które mogą mieć ważne znaczenie dla wykonywania zadań przez służby policyjne, jednostki organizacyjne Policji i policjantów, a w szczególności:

1) opinie prawne w sprawach o charakterze problemowym lub precedensowym;

2) opracowania związane z problematyką prawniczą;

3) informacje o orzecznictwie sądowym.

3. Wydawaniem "Biuletynu Prawnego" Komendy Głównej Policji kieruje Kolegium Redakcyjne, do którego zadań należy w szczególności:

1) ocena materiałów przedstawionych do publikacji;

2) inicjatywa w zakresie opracowywania i publikowania materiałów;

3) podejmowanie bieżących decyzji w innych sprawach związanych z prowadzeniem biuletynu.

4. Kierownicy właściwych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji zapewnią rozpowszechnianie "Biuletynu Prawnego" Komendy Głównej Policji oraz środki finansowe i materiałowo-techniczne niezbędne do jego wydawania.

5. Nakład "Biuletynu Prawnego" Komendy Głównej Policji i skład Kolegium Redakcyjnego określają odrębne decyzje Komendanta Głównego Policji.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 33. Traci moc zarządzenie nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 22).

§ 34. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metryczka

Data publikacji : 27.11.2015
Data modyfikacji : 26.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Miechowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Jamroży
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Jamroży Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Jamroży
do góry